Trading Glossary

TỪ THUẬT NGỮ GIAO DỊCH

Thuật ngữ giao dịch

Xtreme Markets Cung cấp cho bạn Bảng thuật ngữ Forex trực tuyến gốc được tạo riêng cho các nhà giao dịch Forex. Hiểu Từ vựng Giao dịch Forex là rất quan trọng để tìm hiểu cách giao dịch tiền tệ và theo dõi các Thị trường Tài chính Lớn nhất. Chúng tôi sẽ Phân loại các điều khoản giao dịch theo Bảng chữ cái mà bạn cần biết về Giao dịch Forex. Bảng thuật ngữ Forex được tạo ra để giúp các nhà giao dịch tìm hiểu các từ, Cụm từ, định nghĩa và thuật ngữ phổ biến.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z